นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย