จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับจำนวนผู้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ที่มีผู้ใช้สิทธิต่ำ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:11 น.

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๔๐ น. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับจำนวนผู้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่ที่มีผู้ใช้สิทธิต่ำ

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย