การประชุมพิจารณาโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2016 เวลา 09:55 น.

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานการประชุมพิจารณาโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย