ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 16:13 น.

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปากชม เพื่อขอบคุณที่ช่วยกันปฎิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรจังหวัดเลยอย่างเต็มกำลังตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา และมอบรางวัลแก่ตำบล หมู่บ้านที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงสูงสุดของอำเภอปากชม และมอบเครื่องแบบปฎิบัติราชการ

ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครองให้แก่ผู้แทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๖ ตำบล ณ หอประชุมอำเภอปากชม