ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบนโยบายการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอปากชม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 13:41 น.

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ได้เน้นย้ำในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่นการแก้ไขถนนสาธารณะที่ชำรุดผลกระทบจากภัยภิบัติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยผ่าน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/จังหวัด เป็นต้น ณ หอประชุมอำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 15:11 น.