จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 13:19 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน

ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเลย และทีมคณะผู้เริ่มก่อการ ณ ห้องใบแก้ว โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย