การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วน ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 14:23 น.

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานเปิดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของ

ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย