ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:17 น.

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี และ ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ คณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่าสากล