อำเภอด่านซ้าย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 15:16 น.


พระธาตุศรีสองรัก

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหมัน ห่างจากตัวเมืองเลย 83 กม.ใช้ทางหลวงหมายเลข 203
แล้วแยกขวาตรง กม. ที่ 66 เข้าทางหลวงหมายเลข 2013 อีก 17 กม. พระธาตุ
ศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานระหว่างกรุงศรีอยุธยา
และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)ว่าจะไม่รบราฆ่าฟัน และจะเป็นมิตรต่อกัน
ตลอดไป เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเลยข้อปฏิบัติในการไปสักการะ
ไม่ควรแต่งกาย ในเสื้อผ้าสีแดงและบูชาด้วยดอกไม้แดงเนื่องจากสีแดงเป็นสัญ
ลักษณ์แห่งความรุนแรง

 


วัดเนรมิตวิปัสสนา


 

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย โดย
ใช้เส้นทางด่านซ้าย - นครไทย ไปประมาณ 300 ม.แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไป
อีก 1 กม. พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลังอย่าง
สวยงาม ในพระอุโบสถตกแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงามตามแบบศิลปะส่วนกลาง
มีพระพุทธชินราชจำลอง ป็นพระประธานและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหา
พันธ์สีลวิสุทโธ เจ้าอาวาสองค์แรกได้ประดิษฐานอยู่

 

 


พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน


ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโพนชัย ห่างจากอำเภอเมืองเลย 82 กม. เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานประเพณีบุญหลวงและ
การละเล่นผีตาโขนอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของเมืองด่านซ้ายนิทรรศการผีตาโขน การสาธิตทำหน้ากาก
ผีตาโขน และสินค้าของที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่าง ๆ เปิดให้ชมทุกวัน
เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย โทร 042891094

 

 

ภูลมโล

ภูลมโล เป็นรอยต่ออุทยานภูหินร่องกล้า และภูทับเบิก อยู่ในเขตตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย เป็นแหล่องท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีดอกซากุระ  (พญาเสือโคร่ง)
จะเริ่มดอกในกลางเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ และจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็น
การเดินทางใช้เส้นทางด่านซ้าย - นครไทย ประมาณ 9 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงไป
อีก 18 กิโลเมตรก็จะถึง อบต.กกสะทอน สอบถามข้อมุลเพิ่มเติม โทร.042-801714


 

 


ตามรอยถิ่นกำเนิดผีตาโขน

วัดโพนชัยหรือวัดโพน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๑๐๓ โดยวัดอารามหลวงเป็นศูนย์รวม
ในการทำพิธีทางศาสนาที่สำคัญ และ การละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย
โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ คืออุโบสถ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน รูพญานาค ท่าวังเวิน และ
โรงเรียนปริยัติธรรม วัดโพนชัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอด่านซ้าย การเดินทาง
โดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐๓ เพื่อเข้าสู่เส้นทางหมายเลข ๒๑๑๓ และ
ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๔ เข้า
ถึงวัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสา
ตามเส้นทางหมายเลข ๒๑๑๔ ถนนลาดยางมีสภาพถนนดี


รอยพระบาทจำลอง

รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๐ และบูรณะครั้งล่าสุด
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้สร้างมณฑปใหม่และจำลองรอยพระพุทธบาทด้วยทองเหลือง
ขนาดกว้าง ๑ ศอกเศษ ยาว ๒ ศอก การเดินทาง
รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ใน
วัดโพนชัย การเดินทางโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ เพื่อเข้าสู่เส้นทาง
หมายเลข ๒๑๑๓ และใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๔ เข้าถึงวัดโพนชัย
ตามถนนแก้วอาสา ตาม
เส้นทางหมายเลข ๒๑๑๔ ถนนลาดยางมีสภาพดี


อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง

ตั้งอยู่ที่บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน  เป็นสถานที่แห่งการแสดงออกถึง
ความรัก ความสามัคคีและความจงรักภักดี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เสด็จเยี่ยมบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่พร้อม
พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรในพื้นที่และเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


 

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:26 น.