เหลือเวลาอีก
เริ่ม "ปั่นเพื่อแม่" วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

ลงทะเบียน
ปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษปั่นเพื่อแม่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ลำดับการลงทะเบียน 1000 คนแรก รับเสื้อจักรยาน และเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน
(ของมีจำนวนจำกัด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
web page counter

ภาพวีดิทัศน์ สื่อโฆษณา "ปั่นเพื่อแม่"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
BIKE FOR MOM

ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า “การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”

ความหมายตราสัญลักษณ์

1. พระตรา สก. และพระตรา มวก. ความหมายคือ เป็นพระนามาภิไธยย่อของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
2. ตัวอักษรคำว่า Bike for Mom ความหมายคือ ปั่นเพื่อแม่ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อหลัก เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่คนทุกเชื้อชาติมาร่วมได้ ไม่แบ่งแยกชนชาติใดๆ และมีความหมายที่ดี สั้นๆ ได้ใจความชัดเจน ได้เรื่องความกตัญญู ทำเพื่อแม่ของแผ่นดิน
3. พื้นหลังใส เพื่อให้พระตรา สก.และพระตรา มวก. รวมทั้งข้อความ Bike for Mom ดูเด่นขึ้นกว่าการขึ้นพื้นหลังที่มีสี

เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน

รับเข็มกลัดที่ระลึกพร้อมเสื้อจักรยานพระราชทาน (จำนวนจำกัด) รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบวันเปิดลงทะเบียนต่อไป

เสื้อจักรยานพระราชทาน

รับเข็มกลัดที่ระลึกพร้อมเสื้อจักรยานพระราชทาน (จำนวนจำกัด) รายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบวันเปิดลงทะเบียนต่อไป

จุดติดตั้งป้ายในศูนย์ราชการ

ศูนย์ราชการจังหวัดเลย

จุดติดตั้งป้ายหน้าศูนย์ราชการ

หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

จุดติดตั้งป้ายที่ 1

บริเวณสี่แยกอำเภอวังสะพุง

จุดติดตั้งป้ายที่ 2

บริเวณสามแยกตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย

จุดติดตั้งป้ายที่ 3

บริเวณสามแยกปากภู อำเภอเมือง

จุดติดตั้งป้ายที่ 4

บริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง

จุดติดตั้งป้ายที่ 5

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน

จุดติดตั้งป้ายที่ 6

บริเวณหน้า ร.8 พัน 1 อำเภอเมือง

จุดติดตั้งป้ายที่ 7

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for mom ผ่านจอ LED

บริเวณหน้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเลย

ซุ้ม Start - Finish

บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

เกี่ยวกับกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. (อ้างอิงจากคำสั่งฯ) ซึ่งจังหวัดเลยได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเลย โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการเลย และสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดเลย ระยะทาง 30 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
 4. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
หมายเหตุ : กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. เริ่มออกตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดเลย (การเตรียมตัวก่อนปั่นเพื่อแม่)

เที่ยวไป
 1. เริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดฯ
 2. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมลิวรรณ ผ่านหน้าโรงเรียนเมืองเลย
 3. ถึงสามแยกหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลย - เชียงคาน
 4. ผ่านสามแยกทางหลวงชนบท
 5. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 6. ผ่านหน้าโรงเรียนนาอ้อวิทยา
 7. เลี้ยวขวาเข้าสู่่พระใหญ่พุทโธ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย
 8. ผ่านสำนักสงฆ์ดำรงธรรม
 9. ถึงพระใหญ่พุทโธ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย
เที่ยวกลับ
 1. พระใหญ่พุทโธ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย
 2. ผ่านโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย
 3. ถนนเลย - เชียงคาน
 4. ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 5. เลี้ยวซ้ายสามแยกบ้านกำเนิดเพชร
 6. ถึงห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
 7. ถนนเลย - เชียงคาน
 8. ผ่านแยกสามเหลี่ยมทองคำ ถึงทางแยก กม. ศูนย์ เข้าสู่ถนนมลิวรรณ
 9. ผ่านสี่แยกไฟแดงหน้าโรงเรียนเมืองเลย
 10. ถึงสี่แยกไฟแดงนกแก้ว ตรงเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดเลย(สิ้นสุดเส้นทาง)
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 30 กม.

จุดพัก

 • พระใหญ่พุทโธ ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย
 • ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ทั้ง 2 จุด นักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

จุดพัก Bike for mom จังหวัดเลย

จุดพักที่ 1 พระใหญ่พุทโธ

ค่ายศรีสองรัก จังหวัดทหารบกเลย

จุดพักที่ 2 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ภาพข่าวกิจกรรม Bike for mom จังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ผ่านระบบ video conference system (Vcs) ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

ทดสอบเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ได้ทดสอบเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom จังหวัดเลย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย ประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆเพื่อประมวลรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและหน่วยเหนือตามลำดับ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

การประชุมการซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในการซ้อมใหญปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ่เสมือนจริง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยจำนวนนักปั่นและเส้นทางจริง ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

การซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักปั่นที่ได้ลงทะเบียนกับจังหวัด ได้ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเคลื่อนขบวนจักรยาน ในเวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

รับสิ่งของพระราชทาน (เสื้อ เข็มกลัด น้ำดื่ม)

จังหวัดเลย เมื่อเวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รับสิ่งของพระราชทานกิจกรรม Bike for mom (เสื้อ เข็มกลัด น้ำดื่ม) พร้อมจัดเก็บในสถานที่เหมาะสม ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

ประชุมกระทรวงมหาดไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2558

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบ VCS ่กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for mom ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย

การประชุมกิจกรรม Bike for mom ภารกิจ บันทึกสถิติ "Guinness World Record"

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชกการจังหวัดเลย ประธานประชุมกิจกรรม Bike for mom ภารกิจ บันทึกสถิติ "Guinness World Record" พร้อมด้วย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดเลย นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

จังหวัดเลยจัดพิธีรับสิ่งของพระราชทาน Bike for mom(เสื้อ,เข็มกลัด)

จ้งหวัดเลย โดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จัดพิธีรับพระราชทานเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณพิธีฯ หน้าศาลากลางจังหวัดเลย เป็นไปโดยเรียบร้อย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ลำดับที่ 1,001 - 1,865 ที่มาลงทะเบียนไว้ จังหวัดจัดทำเสื้อให้ทุกคน โดยให้มารับที่สำนักงานจังหวัดเลย ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ

จังหวัดเลยได้มอบเสื้อที่จังหวัดจัดทำเพิ่มเติมแก่นักปั่น

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบเสื้อที่จังหวัดจัดทำเพิ่มเติมแก่นักปั่น เลขทะเบียน 1,001 ขึ้นไป พร้อมเข็มกลัดพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5

จังหวัดเลยจัดซ้อมปั่นจักรยานเพื่อบันทึกสถิติของ Guinness World Record

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะนักปั่นจังหวัดเลย จำนวน 200 คน ซ้อมปั่นการจัดรูปขบวนแถวตอนเรียงเจ็ด เพื่อทดสอบเส้นทางและความเหมาะสมในการบันทึกสถิติของ Guinness World Record โดยทดสอบปั่นจากหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ไปถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ระยะทาง 4 กม. ขบวนนักปั่นออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เวลา 16.30 น. สถาพอากาศฟ้าครึ้มฝกตกโปรยปราย แต่คณะนักปั่นก็พร้อมมีความสามัคคีและสนุกสนานในการปั่น

แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทางบน Google Map


แผนที่แสดงจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์