ประวัติกิ่งอำเภอเอราวัณ

               กิ่งอำเภอเอราวัณ ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 จัดตั้งเป็น  "กิ่งอำเภอเอราวัณ" โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
               คำว่า "เอราวัณ" ได้มาจากถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า "ถ้ำเอราวัณ" เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตกิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กับ อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนั้น จึงได้ตั้งชื่อว่า "กิ่งอำเภอเอราวัณ"

สภาพทั่วไป

               กิ่งอำเภอเอราวัณ ตั้งอยู่บริเวณทางทิศใต้ของจังหวัดเลย มีพื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 40 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ ดังนี

ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.เมืองเลย อ.นา้ด้วง จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ผาขาว จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.วังสะพุง จ.เลย

ลักษณะภูมิประเทศ

               เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา อยู่สูงเหนือน้ำทะเลเฉลี่ย 270 เมตร มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุม และมีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ลำน้ำสวย ลำน้ำห้วยหินฮาว ลำน้ำห้วยลิ้นควาย ลำน้ำห้วยป่าน ลำน้ำหนองนกยูง ลำนำซำขาม ลำห้วยซำบุ่น ลำห้วยซำทอง ซึ่งพื้นที่กิ่งอำเภอเอราวัณส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ป่าดงซำทอง ป่าโคกนกยูง ป่าหนองไผ่ ประมาณ 82,155 ไร่