ประวัติอำเภอนาด้วง

               อำเภอนาด้วงเดิมเป็นบ้านนาด้วง ตั้งชื่อตามทุ่งนาที่นายพรานด้วงอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2424 ขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนมาขึ้นเขตปกครองกับตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2488 ขึ้นการปกครองกับตำบลนาดินดำ ปี พ.ศ. 2510 ตั้งเป็นตำบลนาด้วง ปี พ.ศ. 2519 และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2534 จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
               อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอหนึ่งใน 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอของจังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย โดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลย 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2158
               อำเภอนาด้วง มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวนประมาณ 368,250 ไร่ หรือประมาณ 590 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเชียงคานและปากชม จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และกิ่งอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ

               สภาพพื้นที่ สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงและป่าเขา มีที่ราบลุ่มเพียงเล็กน้อย
               ภูเขา   มีภูเขาที่สำคัญ  ได้แก่  ภูข้าว ภูข้าวใหญ่ ภูถนน ภูมะแว ภูผายา ภูผาดำ ภูลอน
               แม่น้ำ  มีลำน้ำสวย 1 สาย ไหลผ่าน 3 ตำบล ความยาว 27 กิโลเมตร และลำห้วยพะเนียงใหญ่ 1 สาย ไหลผ่าน 2 ตำบล ความยาว 28 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

               ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
               - ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่   เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม         อุี๊ณหภูมิเฉลี่ย 34 องศา
               - ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม            อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศา
               - ฤดูหนาว    เิร่มตั้งแต่   เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์   อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศา