ประวัติอำเภอนาแห้ว

               อำเภอนาแห้ว เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่เนื่องจากสภาพถนนหนทางมีความทุรกันดาร ทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก การติดต่อกับทางราชการหรืออำเภอก็ไม่สะดวก ต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายวัน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยกะทันหันก็ไม่สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน จึงได้มีการแยกออกจากอำเภอด่านซ้าย เมื่อปี พ.ศ. 2513 ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาแห้ว โดยมีนายเผดิม สุขเสริม เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนาแห้วเป็นคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ก็ได้ขยับฐานะเป็นอำเภอนาแห้ว โดยมี ร.ต.เกรียงไกร เศรษฐสุวรรณ เป็นนายอำเภอคนแรก อำเภอนาแห้วอยู่ห่างจากจังหวัดเลย 115 กิโลเมตร มีพื้นที่ 627.58 ตร.กม.

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดกับ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูรี สปป.ลาว
ทิศตะวันออก

ติดกับ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ทิศตะวันตก
ติดกับ อ.นครไทย อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ทิศใต้
ติดกับ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ภูมิประเทศ

               เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดและที่ราบระหว่างหุบเขา เทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ภูเปือย ภูสันทราย ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำเหือง ลำน้ำหู ลำน้ำพึง ลำน้ำแพร่

ภูมิอากาศ

               ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นจัด บางปีอุณหภูมิต่ำถึงศูนย์องศา
               ฤดูฝน ฝนตกชุก
               ฤดูร้อน อากาศเย็นสบาย

เขตการปกครอง

               มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน

การศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด 19 แห่ง