Site Generator

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
>> แผนพัฒนาจังหวัดเลย พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน_15 ก.ย. 63
>>แผนพัฒนาจังหวัดเลย พ.ศ.2561 - 2565 ทบทวน 2564_27 ธ.ค. 62
O5 ข้อมูลการติดต่อ
>>แผนที่ตั้งหน่วยงาน
>>ติดต่อจังหวัด
>>ทำเนียบส่วนราชการ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
Q&A
O9 Social Network
Social Network

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
>>งบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
>> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
>> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แบบรายงานปี 64 รอบไตรมาส 2 จังหวัดเลย
>> แบบตรวจติดตาม เดือน มี.ค. 64
>>แบบรายงานรอบที่ 1-2564
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
>> คู่มือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน
>> คู่มือร้านคาราโอเกะ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551
>> คู่มือสำหรับประชาชน - กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O17 E-Service
E-Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> หนังสือด่วนที่สุด จังหวัดเลย ที่ ลย 0017.2/16840 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
>> หนังสือกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0709/781 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
>> รายงาน มท. ทุกวันที่ 5 ของเดือน
>> คุมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564
>> รายงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
>> คุมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 (หลัง พรบ.โอน) 30 ก.ย. 63
>> ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย 63 70102_เลย_630930ุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>> O22-1
>> O22-2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
>> O23-1
>> O23-2
>> O23-3
>> O23-4
>> O23-5
>> O23-6
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำป
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>> O25-1
>> O25-2
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>> O27-1
>> O27-2
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>> O31-1
>> O31-2
>> O31-3
>> O31-4
>> O31-5
>> O31-6
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
>> O32-1
>> O32-2
>> O32-3
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
>> ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
>> หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผน 61-65
>> ทบทวนแผน 61-65

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O35-1
O35-2
O35-3
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O40-1
O40-2
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Copyright (c) 2018 Loei Province
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น2 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000