รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

01

หนังสือแจ้งจังหวัดทุกจังหวัด

ด่วนที่สุด
ที่ มท 022.1/ว 3646
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

02

ระบบรับสมัคร Onlin

Cloud System
ระว่างวันที่ 9-16 ก.ค. 2564
(แนะนำให้ใช้ PC หรือ Laptop
ผ่านเว็บบราวเซอร์ Chrome
หรือ Microsoft Edge)

03

คู่มือสำหรับประชาชน ในการสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัคร
และขั้นตอนการสมัคร

04

ตรวจ สอบรายชื่อฯ
ผู้สมัคร

ใช้เลข ID 13 หลัก และ วันเดือนปี เกิด

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 - 16 ก.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

5 อัตรา

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานจังหวัดเลย

5 อัตรา

นักพัฒนาชุมชน

สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

5 อัตรา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย


web counter

Copyright © จังหวัดเลย , กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเลย
Web Designed by Loei Province